Společenské vědy

NF Neuron rozšířil pátou oblast udělování Neuron Impulsů z ekonomie (2011–2013) na společenské vědy. Spolu s matematikou je mecenášem tohoto oboru zakladatel fondu Karel Janeček.

Vědecká rada NF Neuron se pro rok 2016 rozhodla zaostřit vypsané téma v oblasti společenských věd, které znělo: “Člověk a dějiny. Úloha osobnosti v utváření civilizace”.

Výzva pro rok 2017 bude otevřena celé škále společenskovědních a humanitních oborů. Vítány jsou i projekty multioborových týmů. V případě projektů, které budou mimo konkrétní oblast působnosti jednotlivých členů Vědecké rady za příslušné obory, budou vyžádány posudky z řad externích spolupracovníků NF Neuron.


1. kolo soutěže

Zaslání žádosti prostřednictvím tohoto webového rozhraní. Žádost obsahuje následující položky:

  • abstrakt projektu
  • stručný popis projektu (max. 1 800 znaků, včetně mezer), včetně shrnutí a cíle projektu, původnosti a důležitosti projektu z hlediska ČR i mezinárodního
  • rozpočet
  • životopis, vč. požadovaného počtu uvedených publikací
  • dva doporučující dopisy podepsané jejich autorem (pouze ve formátu pdf).

Žádosti se podávají v českém jazyce. Doporučující dopisy mohou být v českém a anglickém jazyce.


2. kolo soutěže

Žadatelé, jejichž projekty postoupí do druhého kola, budou vyzváni k vypracování prezentace projektu ve formátu ppt v rozsahu 10–15 minut. Druhé kolo probíhá formou osobní prezentace před členy Vědecké a Správní rady NF Neuron. Hodnocena bude kvalita projektu, ale i forma prezentace a schopnost žadatele srozumitelně zasadit význam zkoumané problematiky do obecnějšího kontextu.

V oboru společenské vědy byli podpořeni tito vědci a projekty.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


We supported first an economy, which was in 2014 extended to whole social sciences. It was taken up by one of our benefactors
Karel Janecek. He added this discipline to the earlier supported mathematics.


Round One

Submit your application using our web app. Each application must include the following:

  • Project abstract
  • Brief project description (max. 1800 characters, incl. spaces), including summary and objectives, originality and innovation in the Czech and international context
  • Budget
  • CV, including the required number of publications
  • Two letters of recommendation, signed by the authors (PDF only)

Letters of recommendation can be in Czech or English.


Round Two

Applicants who advance to the second round, will be asked to prepare a 10-15 min presentation. The second-round presentation will be delivered before the members of the Neuron Fund’s Science Advisory Board and Board of Directors. Applicants will be judged on the scientific merits of their project, as well as clarity of presentation and the ability to break down the significance of their research topic for a broader context.

In the field of social sciences, we’ve supported these scientists and projects.Přihlášení / Login

Zapomenuté heslo? / Forgot your password?
Nová registrace / Sign up ›